Từ Bách khoa Toàn thư Việt Nam
BKTT:Thông tin, Báo chí, Xuất bản, Thư viện, Bảo tàng, Lưu trữ