BKTT:Vật lý học, Thiên văn học C
A   B   C   D   Đ   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z
Helical fluorescent lamp spectrum by diffraction grating.JPG

Cách tử nhiễu xạ
Cách tử nhiễu xạ là thiết bị quang học có cấu trúc tuần hoàn ở kích cỡ bước sóng ánh sáng, có thể làm nhiễu xạ ánh sáng đi theo phương khác nhau.

Cảm biến
Cảm biến là thiết bị hay hệ thống có khả năng thu thập những thông tin nhất định từ môi trường để gửi về các thiết bị điện tử, như vi xử lý.

Thêm nữa...