Trợ giúp:Lỗi chú thích

Các loại lỗi chú thích được nêu dưới đây.

Bỏ qua tham số chưa biết[sửa]

Tham số đưa vào chưa được định nghĩa trong chú thích của Bách khoa Toàn thư Việt Nam.

Một số trường hợp hay gặp:

  • đồng tác giả: tham số này không dùng ở Bách khoa Toàn thư Việt Nam. Cách xử lý: dùng mã "tác giả 1 = [tên tác giả thứ nhất] | tác giả 2 = [tên tác giả thứ hai ] ... "

Lỗi ngày[sửa]

Lỗi thông tin ngày tháng có thể thuộc về một trong các lỗi sau:

  • Ngày truy cập, sử dụng ở mã "ngày truy cập=" (accessdate) trước 2020-10-01, trước khi bản điện tử Bách khoa Toàn thư Việt Nam thành lập. Cách xử lý: cần truy cập lại và kiểm tra lại nguồn còn tồn tại và phù hợp không, nếu còn phù hợp thì cập nhật lại theo ngày thực hiện cập nhật.

Lỗi dùng et al.[sửa]

Tên tác giả, hoặc tên người nói chung không được chứa chữ "et al.". Cách xử lý: sử dụng mã "số tác giả hiển thị=" (display-authors). Ví dụ "số tác giả hiển thị=2" sẽ làm cho chú thích hiển thị 2 tác giả đầu, và nếu có tác giả thứ 3 trở đi thì sẽ tự động điền chữ "et al.".

Ngày truy cập cần url[sửa]

Ngày truy cập (accessdate) để chỉ đến ngày mà người viết bài truy cập vào nguồn kiểm chứng, để xác minh nội dung được viết vào phù hợp với nội dung kiểm chứng được ở nguồn. Khi đã nhập ngày truy cập thì cần ghi rõ địa chỉ URL của nguồn, bằng mã "url=". Bằng cách cung cấp ngày truy cập, nếu sau này địa chỉ ở nguồn không còn tồn tại, người đọc có thể tìm lại các nơi lưu trữ khác dựa theo ngày truy cập. Nếu đã cung cấp mã DOI (bằng "doi=") thì bỏ ngày truy cập đi được, vì mã DOI luôn đảm bảo cho ra liên kết truy cập được bất kể lúc nào mà không sợ thông tin về địa chỉ nguồn bị lỗi thời. Cách xử lý:

  • Nếu đã có DOI thì xóa ngày truy cập đi
  • Nếu chưa có DOI
    • Nếu có thể thêm DOI, thì thêm DOI, và xóa ngày truy cập đi
    • Nếu không thể thêm DOI, thì thêm URL
    • Nếu không thể thêm URL, thì xóa "ngày truy cập" (accessdate) đi

Có nhiều ...[sửa]

Lỗi này là nhập vào nhiều lần các giá trị cho cùng một tham số, hoặc giá trị ở các tham số bị chồng lấn lên nhau. Ví dụ 1: đã nhập "tiêu đề=Sách Đại Việt Sử ký Toàn thư" và cùng ở chú thích này tại chỗ khác lại ghi "tiêu đề=Đại Việt Sử ký Toàn thư". Ví dụ 2: đã nhập "họ1= Trần | tên1 = Văn An | họ2 = Hà | tên2= Thị Huệ" và cùng ở chú thích này tại chỗ khác lại ghi "các tác giả = Trần Văn An, Hà Thị Huệ, Bùi Văn Hưng". Cách xử lý: xóa bớt thông tin gây trùng lặp, chồng lấn.

PMC[sửa]

Kiểm tra xem giá trị của PMC có vượt quá 8900000 không. Nếu giá trị đã vượt 8900000 tuy nhiên liên kết vẫn đến đúng tài liệu tham khảo có tồn tại, thì báo lại cho quản trị viên để cập nhật tăng giới hạn tại Mô đun:Citation/Configuration.

PMID[sửa]

Kiểm tra xem giá trị của PMID có vượt quá 35400000 không. Nếu giá trị đã vượt 35400000 tuy nhiên liên kết vẫn đến đúng tài liệu tham khảo có tồn tại, thì báo lại cho quản trị viên để cập nhật tăng giới hạn tại Mô đun:Citation/Configuration.