BKTT:Trang thảo luận

Mọi trang ở Bách khoa Toàn thư Việt Nam đều có trang thảo luận đi kèm. Nhấn vào chữ "Thảo luận" ở đầu mỗi trang để vào trang thảo luận của trang đó.

Thảo luận mục từ[sửa]

Trang thảo luận của mục từ có các mục sau:

  • Ghi công: phần này nêu tác giả viết của nội dung, hoặc nguồn nội dung được sao chép từ đâu.
  • Bình duyệt: phần này ghi nhận lại quá trình bình duyệt nội dung mục từ.
  • Đang phát triển: trường hợp mục từ chưa được chấp nhận, hoặc cần có những thay đổi lớn, nội dung đang phát triển mà chưa được bình duyệt xong cho vào ở mục này.
  • Đề xuất: các đề xuất sửa đổi, bổ sung, xóa bỏ, ... được nêu ở mục này

Thảo luận khác[sửa]