Từ Bách khoa Toàn thư Việt Nam
BKTT:Sinh học, Công nghệ sinh học