Vật lý học

Vật lý học hay ngắn gọn là vật lý là môn khoa học tìm hiểu những khía cạnh căn bản của vũ trụ, bao gồm trong vũ trụ có những thứ gì, những thứ đó có đặc điểm gì đáng chú ý, những thứ đó hoặc những đặc điểm của chúng vận động ra sao.[1]:6 Nói đơn giản hơn thì vật lý học cố gắng giải thích cơ chế, nguyên nhân, hay điều gì đã làm nên vũ trụ mà chúng ta thấy.[1]:6

Tham khảo[sửa]

  1. a b Urone, Paul Peter; Hinrichs, Roger; Gozuacik, Fatih; Pattison, Denise; Tabor, Catherine (2020), Physics, Houston, Texas: OpenStax, ISBN 978-1-951693-21-3