Thảo luận:Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản

Mục từ này được khởi tạo từ sản phẩm bước đầu của Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2022. Đây là sản phẩm của 11 nhiệm vụ thuộc Đề án đã được thực hiện giai đoạn 1 (giai đoạn biên soạn), gồm 2.062 mục từ với nhiều trường độ và loại hình. Các mục từ này sẽ còn được tiếp tục trải qua giai đoạn 2 (giai đoạn biên tập). Các mục từ không ghi tên người biên soạn, nhằm tạo môi trường trao đổi học thuật được khách quan và cởi mở. Cộng đồng có thể trao đổi, cập nhật và bình duyệt các cập nhật cho mục từ này.