Mục từ này cần được bình duyệt
Nhà tạo lập thị trường

(Market maker)

Nhà tạo lập thị trường là những người tham gia vào thị trường giao dịch các công cụ tài chính theo lệnh với chức năng tạo ra giá chào mua và giá chào bán. Các nhà tạo lập thị trường tạo thanh khoản cho thị trường thông qua quá trình chào giá liên tục (giá mua và giá bán) – từ đó đảm bảo sự tồn tại của thị trường hai chiều.Tính thanh khoản của thị trường thường không cân bằng mà có xu hướng tăng cao đối với thị trường giá lên, thấp ở thị trường giá xuống, hoặc phần lớn những người tham gia thị trường đồng thời cùng muốn mua hoặc muốn bán.

Các nhà tạo lập thị trường cần đảm bảo quy mô lớn về vốn. Đặc biệt trong những thị trường đang phát triển, sự bất cân bằng thanh khoản càng rõ rệt. Vì vậy, các nhà tạo lập thị trường thường là các tổ chức tài chính hoặc các ngân hàng (đặc biệt là ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư).

Tại Việt Nam, Thông tư 203/2015/TT-BTC ban hành ngày 21.12.2015 đã cho phép các công ty chứng khoán được thực hiện nghiệp vụ tạo lập thị trường. Trên cơ sở đó tháng 5 năm 2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quy chế thành viên tạo lập thị trường tại HNX, chính thức triển khai cơ chế tạo lập thị trường tại Việt Nam với vai trò nâng cao tính thanh khoản trên thị trường cổ phiếu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Tài chính, Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21.12.2015 hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán, 2015.

2. Ủy ban các Thị trường đang phát triển (IOSCO), The Influence of Market Makers in the Creation of Liquidity, 1999.