BKTT:Toán học, Cơ học B
A   B   C   Đ   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X
GrahamScanDemo.gif

Bao lồi
Bao lồi của một hình là tập hợp lồi nhỏ nhất chứa hình đó. Thuật toán tìm bao lồi của tập n điểm trong không gian hai hoặc ba chiều có độ phức tạp cỡ O(n log n).

Biến đổi Fourier
Biến đổi Fourier là một biến đổi toán học thực hiện trên hàm số, ví dụ hàm số tín hiệu theo thời gian, phân tách nó thành các thành phần cường độ theo tần số.

Thêm nữa...