Từ Bách khoa Toàn thư Việt Nam
Bản mẫu:Bình duyệt

0% hoàn thành

  

Những người bình duyệt (ký tên bên dưới đây hoặc ghi trong lịch sử bình duyệt) xác nhận các thông tin sau cho phiên bản truy cập lúc UTC 2021-04-16 11:16:05 của mục từ 'Bình duyệt'

Chủ đề mục từ

'Bình duyệt' không trong danh sách mục từ của Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam. Có thể tìm các tên gọi tương đương về chủ đề và dùng {{bình duyệt|chủ đề=[tên tương đương]}} để kiểm tra lại xem tên tương đương có nằm trong danh sách mục từ của Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam không. Nếu không được thì xét các đánh giá dưới.

  • Độ nổi bật: Cần bổ sung 2 nguồn xác định độ nổi bật. Hãy dùng {{bình duyệt|nổi 1=[mã ISBN, DOI hoặc mã số lưu trữ tại nơi lưu trữ quốc gia]|nổi 2=[mã ISBN hoặc DOI hoặc mã số lưu trữ tại nơi lưu trữ quốc gia]}}, với 2 mã số chỉ đến 2 nguồn uy tín, thứ cấp, độc lập có đề cập một cách đáng kể về chủ đề 'Bình duyệt'.

Chưa bình duyệt xong hoặc chưa đạt.