Trang bị khóa

Danh sách này liệt kê các trang hiện đang bị khóa. Xem danh sách các tên trang bị khóa không được tạo ra tại Tên trang bị khóa.

Trang bị khóa
Thời gian Trang Hết hạn Người dùng khóa Chế độ khóa Lý do
23:30, ngày 3 tháng 10 năm 2020 BKTT:Trụ cột5.505 byte vô hạn Tttrung (Thảo luận | đóng góp) khóa hẳn  
18:23, ngày 7 tháng 10 năm 2020 BKTT:Bản quyền5.251 byte vô hạn Tttrung (Thảo luận | đóng góp) khóa hẳn  
11:08, ngày 20 tháng 10 năm 2020 BKTT:Bản quyền tác giả30 byte vô hạn Tttrung (Thảo luận | đóng góp) khóa hẳn BKTT:Bản quyền tác giả đổi thành BKTT:Bản quyền