Mục từ này cần được bình duyệt
Ánh xạ
Minh họa một ánh xạ từ một tập hợp X sang một tập hợp Y

Một ánh xạ từ một tập hợp X vào một tập hợp Y là một quy tắc cho mỗi phần tử x thuộc X tương ứng với một phần tử xác định y thuộc Y; phần tử y được gọi là ảnh của phần tử x.