Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Võ Nguyên Giáp

  • Tên trang: Võ Nguyên Giáp
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 12 tháng 1 năm 2023 lúc 06:22 UTC
  • Ngày truy cập: 5 tháng 3 năm 2024 lúc 11:45 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=V%C3%B5_Nguy%C3%AAn_Gi%C3%A1p&oldid=22468
  • Mã số phiên bản trang: 22468