Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Kéo vợ

  • Tên trang: Kéo vợ
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 9 tháng 4 năm 2021 lúc 10:46 UTC
  • Ngày truy cập: 5 tháng 3 năm 2024 lúc 11:16 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=K%C3%A9o_v%E1%BB%A3&oldid=13132
  • Mã số phiên bản trang: 13132