Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Cảng biển

  • Tên trang: Cảng biển
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 8 tháng 12 năm 2020 lúc 10:36 UTC
  • Ngày truy cập: 23 tháng 2 năm 2024 lúc 10:18 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=C%E1%BA%A3ng_bi%E1%BB%83n&oldid=10059
  • Mã số phiên bản trang: 10059