Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Cái nó

  • Tên trang: Cái nó
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 9 tháng 12 năm 2020 lúc 09:55 UTC
  • Ngày truy cập: 5 tháng 3 năm 2024 lúc 09:44 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=C%C3%A1i_n%C3%B3&oldid=10358
  • Mã số phiên bản trang: 10358