Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Đa canh

  • Tên trang: Đa canh
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 9 tháng 12 năm 2020 lúc 09:04 UTC
  • Ngày truy cập: 23 tháng 2 năm 2024 lúc 09:57 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=%C4%90a_canh&oldid=10195
  • Mã số phiên bản trang: 10195