Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Âu tàu

  • Tên trang: Âu tàu
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 14 tháng 10 năm 2022 lúc 07:59 UTC
  • Ngày truy cập: 3 tháng 3 năm 2024 lúc 06:43 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=%C3%82u_t%C3%A0u&oldid=20913
  • Mã số phiên bản trang: 20913