Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Phụ Nữ Tân Văn

  • Tên trang: Phụ Nữ Tân Văn
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 15 tháng 11 năm 2020 lúc 02:30 UTC
  • Ngày truy cập: 8 tháng 6 năm 2023 lúc 22:47 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=Ph%E1%BB%A5_N%E1%BB%AF_T%C3%A2n_V%C4%83n&oldid=8430
  • Mã số phiên bản trang: 8430