Trích dẫn

Chi tiết ghi chú của Đại dương

  • Tên trang: Đại dương
  • Tác giả: Những người biên soạn của Bách khoa Toàn thư Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Bách khoa Toàn thư Việt Nam, .
  • Ngày sửa cuối: 12 tháng 11 năm 2020 lúc 16:32 UTC
  • Ngày truy cập: 4 tháng 2 năm 2023 lúc 03:06 UTC
  • URL thường trực: https://bktt.vn/index.php?title=%C4%90%E1%BA%A1i_d%C6%B0%C6%A1ng&oldid=8282
  • Mã số phiên bản trang: 8282